Vakantie

Vakanties en Reizen boeken!


 
 
 
 
Disclaimer
 
VakantiesBoeken.nl bevat links naar websites van derden die VakantiesBoeken.nl niet onder beheer heeft. VakantiesBoeken.nl doet geen verklaringen van welke aard dan ook over enige andere website waartoe u toegang kunt verkrijgen via deze site. Wanneer u een niet-VakantiesBoeken.nl-site bezoekt, doet u dat voor uw eigen risico en VakantiesBoeken.nl is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van welke informatie, gegevens, opvattingen, adviezen of verklaringen dan ook, die op deze sites verschijnen, of voor de kwaliteit van producten of diensten die verkrijgbaar zijn op dergelijke sites. VakantiesBoeken.nl verstrekt deze links uitsluitend om het de bezoeker gemakkelijk te maken en het opnemen van dergelijke links houdt niet in dat VakantiesBoeken.nl eventuele verantwoordelijkheid onderschrijft of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites. U kunt eventueel een verzoek tot verwijdering van een link mailen naar de webmaster.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 september 2005

1 BEVESTIGING EN ACCEPTATIE
1.1 VakantiesBoeken.nl is eigendom van en wordt uitgevoerd door RR Internet KvK-inschrijfnummer 17167480.
1.2 Het deelnemen aan het vakantie spel komt tot stand door het online opgeven van naam, e-mail-adres.
1.3 Het deelnemen aan de nieuwsbrief komt tot stand door het online opgeven van het e-mail-adres (via boeking danwel direct) of door te kiezen voor deelname aan de nieuwsbrief bij de aanmelding voor het spel.
1.4 RR Internet behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de VakantiesBoeken.nl Internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

2 PRIVACY
2.1 RR Internet is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op de systemen van RR Internet opgeslagen gegevens van de gebruiker.
2.2 De persoonsgegevens die door de gebruiker via het elektronische aanmeldformulier worden verstrekt of anderszins aan RR Internet ter beschikking worden gesteld worden verwerkt in een door RR Internet beheerd geautomatiseerd bestand.
2.3 RR Internet zal op grond van de door RR Internet verkregen gegevens/informatie actief inspelen op de behoefte van de gebruiker.
2.4 RR Internet behoudt zich het recht alle persoonsgegevens van gebruikers ter beschikking te stellen aan derden.

3 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
3.1 Gebruikers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie verschafte informatie en gegevens.
3.2 Het is een individuele deelnemer niet toegestaan om met meer dan ťťn e-mail-adres deel te nemen. RR Internet accepteert maximaal ťťn actief e-mail-adres per individu.
3.3 Alleen personen van 16 jaar of ouder en woonachtig in Nederland of Belgie mogen deelnemen aan het VakantiesBoeken.nl spel. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV's, NV's, Stichtingen, Verenigingen etc.) zijn uitgesloten van deelname.
3.4 Elke poging van een gebruiker om het VakantiesBoeken.nl systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie of anderszins, kan resulteren in het volledige verlies van zijn of haar prijs.
3.5 Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en komen te vervallen bij overlijden van de gebruiker.
3.6 Gebruikers zullen ervoor zorgdragen dat de door hen opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is en zijn verplicht wijzigingen daarop door te geven op de VakantiesBoeken.nl Internetsite. Indien een gebruiker in gebreke blijft zijn persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden, is RR Internet gerechtigd het lidmaatschap van VakantiesBoeken.nl te beŽindigen. RR Internet behoudt zich het recht voor in dat geval gewonnen prijzen te laten vervallen.
3.7 RR Internet zal winnaars van een prijs via email op de hoogte stellen. De winnaar dient hierop binnen een jaar, schriftelijk te reageren. Wanneer een schriftelijke reactie binnen het gestelde jaar uitblijft, zal het recht van de gebruiker op de prijs komen te vervallen.
3.8 Over gewonnen prijzen met een economische waarde van meer dan 454,- is 25% kansspelbelasting verschuldigd. RR Internet zal deze kansspelbelasting van de uit te reiken prijs inhouden.
3.9 Over uitslagen van prijsvragen, kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd met RR Internet
3.10 RR Internet heeft het recht het lidmaatschap van VakantiesBoeken.nl te beŽindigen wanneer een gebruiker gedurende 12 aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van VakantiesBoeken.nl (inactieve gebruikers). Hieronder wordt onder andere verstaan: het niet bezoeken van de VakantiesBoeken.nl Internetsite, verstuurde e-mails niet lezen, het niet reageren op aanbiedingen, het niet klikken op buttons/banners, etc. VakantiesBoeken.nl zal, voordat tot beŽindiging van het lidmaatschap wordt overgegaan, de gebruiker hierover informeren en de gebruiker alsnog in de gelegenheid stellen en zelfs stimuleren om weer actief te worden.

4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Deelname aan VakantiesBoeken.nl spel is voor eigen risico van de VakantiesBoeken.nl-gebruiker.
4.2 RR Internet garandeert niet dat VakantiesBoeken.nl ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft RR Internet geen garantie over de resultaten die gebruikers kunnen bereiken door aan VakantiesBoeken.nl spel deel te nemen.
4.3 De aansprakelijkheid van RR Internet voor schade die een gebruiker lijdt doordat RR Internet of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van VakantiesBoeken.nl spel of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van RR Internet of haar leidinggevend personeel.
4.4 RR Internet is niet gehouden haar verplichtingen uit VakantiesBoeken.nl na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van RR Internet of enige derden die diensten aan RR Internet leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie RR Internet op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van RR Internet liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van RR Internet of van derden die diensten aan RR Internet leveren.
4.5 RR Internet is bevoegd VakantiesBoeken.nl spel in geval van overmacht te beŽindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt RR Internet ook toe in geval van tijdelijke overmacht.
4.6 RR Internet is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door RR Internet verrichte diensten en gedane uitkeringen.

5 DEELNAME IN PROMOTIES VAN ADVERTEERDERS EN SPONSORS
De correspondentie met en/of participatie in de promoties van VakantiesBoeken.nl adverteerders en sponsors wordt geacht tussen de VakantiesBoeken.nl-gebruiker en de desbetreffende adverteerder en sponsor plaats te vinden.

6 BEňINDIGING LIDMAATSCHAP
6.1 Zowel RR Internet als de gebruiker mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het individuele lidmaatschap in VakantiesBoeken.nl beŽindigen. De rechten van gebruikers vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beŽindigd. Het recht van gebruikers op gewonnen prijzen vervalt drie maanden na beŽindiging van het lidmaatschap.
6.2 BeŽindiging van het lidmaatschap door RR Internet geschiedt door mededelingen daartoe aan de gebruiker per e-mail, of reguliere post. De beŽindiging van het lidmaatschap door een gebruiker geschiedt door het elektronisch verwijderen van zijn of haar persoonsgegevens via de VakantiesBoeken.nl-Internetsite

7 NIET OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP
7.1 Het lidmaatschap in VakantiesBoeken.nl is niet overdraagbaar.
7.2 Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van de gebruiker.

8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de VakantiesBoeken.nl-website (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van VakantiesBoeken.nl of VakantiesBoeken.nl sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij RR Internet, de VakantiesBoeken.nl sponsors of adverteerders.
8.2 Gebruikers zullen krachtens VakantiesBoeken.nl verstuurde emails niet aan derden doorsturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VakantiesBoeken.nl. VakantiesBoeken.nl aanbiedingen zijn specifiek voor en behoren bij het lidmaatschap van VakantiesBoeken.nl.

9 BERICHTGEVING
Alle mededelingen betreffende VakantiesBoeken.nl geschieden per e-mail, reguliere post of op de VakantiesBoeken.nl-website.

10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de betrekkingen tussen de VakantiesBoeken.nl-gebruiker en RR Internet is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de VakantiesBoeken.nl-gebruiker en RR Internet worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, dan wel ter keuze van RR Internet, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de VakantiesBoeken.nl-gebruiker.

11 SLOTBEPALINGEN
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen RR Internet en de VakantiesBoeken.nl-gebruiker ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechten mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.


Copyright VakantiesBoeken.nl 2004-2024